Polityka prywatności

 

Szanowni Państwo!

 

Realizując obowiązek legalności, rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) zgodnie z art. 12 ust. 1 oraz 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem tych danych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz Państwa dzieci jest Mini Misie Anna Bajtus ul. Robotnicza 5 m 21 05-800 Pruszków reprezentowane przez Panią Dyrektor; zwane dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: kontakt@minimisie.pl
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych dzieci i ich rodziców
  (opiekunów prawnych) jest ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.
  (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198), ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.
  (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
  z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646).
 5. Podanie danych jest niezbędne do realizacji zadań oświatowych.
 6. Dane osobowe dzieci oraz ich rodziców (opiekunów prawnych) mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa.
 7. Wizerunek i dane osobowe dzieci (imię i nazwisko) mogą być umieszczane na stronie internetowej przedszkola: minimisie.pl w celu promocji działań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola i osiągnięć dzieci. Dane osobowe przechowywane będą na stronie przez okres nauki w przedszkolu, archiwizowane przez 5 lat, a następnie trwale usuwane.
 8. Wizerunek i dane osobowe dzieci wymienione w punkcie 7 przetwarzane są na podstawie dobrowolnej, pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.
 9. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych dzieci i ich rodziców (opiekunów prawnych), posiadają Państwo prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest  Administrator;
 • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
 • usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
 • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 17 RODO;
 • przeniesienia danych, na podstawie art. 20 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie
  21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator Danych posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

10.Pani/Pana dane osobowe oraz Państwa dzieci nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji.

 1. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.